Log value

2020-05-24 08:21:02

Russia, Novaya Zemlya inserted