Log value

2020-05-24 08:19:47

Russia, Novaya Zemlya inserted