Log old value

Countries

14-11-2019

Bulgaria
Cyprus
Romania
Turkey (Asia)