Log value

2013-07-09 14:18:35

Kosovo
Montenegro
Poland
Serbia
Slovakia

2013-07-09 12:00:21

Kosovo
Montenegro
Poland
Russia, Southern
Serbia
Slovakia