Log value

2016-05-11 08:34:43

Russia, Novaya Zemlya
Svalbard