Log old value

Countries

05-12-2013

Bulgaria
Croatia
Greece
Kosovo
Macedonia
Montenegro
Serbia
Turkey (Asia)
Ukraine