Theridiidae: Thwaitesia O. Pickard-Cambridge, 1881

world1. Thwaitesia algerica Simon, 1895