Oonopidae: Xestaspis Simon, 1884

world1. Xestaspis nitida Simon, 1884