Linyphiidae: Bisetifer Tanasevitch, 1987

world

add

cp

1. Bisetifer cephalotus Tanasevitch, 1987

world

add

cp

2. Bisetifer gruzin Tanasevitch, Ponomarev & Chumachenko, 2015