Gnaphosidae: Pterotricha Kulczynski, 1903

world

add

cp

1. Pterotricha conspersa (O. P.-Cambridge, 1872)

world

add

cp

2. Pterotricha kochi (O. P.-Cambridge, 1872)

world

add

cp

3. Pterotricha lentiginosa (C. L. Koch, 1837)

world

add

cp

4. Pterotricha pseudoparasyriaca Nuruyeva & Huseynov, 2016

world

add

cp

5. Pterotricha simoni Dalmas, 1921

world6. Pterotricha nomas (Thorell, 1875)
world7. Pterotricha sinoniae Caporiacco, 1953