Liocranidae: Mesiotelus Simon, 1897

world

add

cp

1. Mesiotelus caucasicus Zamani & Marusik, 2021

world

add

cp

2. Mesiotelus cyprius Kulczyński, 1908

world

add

cp

3. Mesiotelus deltshevi Naumova, 2020

world

add

cp

4. Mesiotelus grancanariensis Wunderlich, 1992

world

add

cp

5. Mesiotelus imbros Bosmans, 2023

world

add

cp

6. Mesiotelus mauritanicus Simon, 1909

world

add

cp

7. Mesiotelus mersinensis Demircan Aksan, 2023

world

add

cp

8. Mesiotelus patricki Zamani & Marusik, 2021

world

add

cp

9. Mesiotelus scopensis Drensky, 1935

world

add

cp

10. Mesiotelus tenellus (Thorell, 1875)

world

add

cp

11. Mesiotelus tenuissimus (L. Koch, 1866)

world

add

cp

12. Mesiotelus viridis (L. Koch, 1867)