Liocranidae: Mesiotelus Simon, 1897

world

add

cp

1. Mesiotelus annulipes (Kulczyński, 1897)

world

add

cp

2. Mesiotelus cyprius Kulczyński, 1908

world

add

cp

3. Mesiotelus deltshevi Naumova, 2020

world

add

cp

4. Mesiotelus grancanariensis Wunderlich, 1992

world

add

cp

5. Mesiotelus mauritanicus Simon, 1909

world

add

cp

6. Mesiotelus scopensis Drensky, 1935

world

add

cp

7. Mesiotelus tenuissimus (L. Koch, 1866)

world

add

cp

8. Mesiotelus viridis (L. Koch, 1867)

world9. Mesiotelus tenellus (Thorell, 1875)