Dysderidae: Stalagtia Kratochvil, 1970

world

add

cp

1. Stalagtia argus Brignoli, 1976

world

add

cp

2. Stalagtia christoi Van Keer & Bosmans, 2009

world

add

cp

3. Stalagtia hercegovinensis (Nosek, 1905)

world

add

cp

4. Stalagtia kratochvili Brignoli, 1976

world

add

cp

5. Stalagtia monospina (Absolon & Kratochvil, 1933)

world

add

cp

6. Stalagtia skadarensis Kratochvil, 1970

world

add

cp

7. Stalagtia thaleriana Chatzaki & Arnedo, 2006