Ozyptila tuberosa (Thorell, 1875) | Species information

thumbnail

Juv. female
Anton Nadolny
Info

thumbnail

Juv. female
Anton Nadolny
Info

thumbnail

Juv. male
Anton Nadolny
Info