Lycosidae

Pardosa cribrata Simon, 1876 Map | Links: araneae WSC

Published name District (Island) Coordinates Reference Comment
Pardosa cribrata Kavala 41.007700 - 24.706775 Schroder, Chatzaki & Buchholz, 2011
Pardosa cribrata Serres 41.250278 - 23.235556 Van Keer et al., 2010
Pardosa cribrata Xanthi 41.017082 - 24.734876 Buchholz, 2013