Liocranidae

Mesiotelus scopensis Drensky, 1935 Map | Links: araneae WSC

Published name District (Island) Coordinates Reference Comment
Mesiotelus cyprius scopensis Attika 37.836088 - 23.924196 Bosmans & Chatzaki, 2005
Mesiotelus cyprius scopensis Attika 37.965148 - 23.760954 Bosmans & Chatzaki, 2005
Mesiotelus cyprius scopensis Attika 38.000844 - 23.755591 Bosmans & Chatzaki, 2005
Mesiotelus cyprius scopensis Attika 38.238824 - 23.796463 Bosmans & Chatzaki, 2005
Mesiotelus cyprius scopensis Attika 38.103047 - 23.668542 Bosmans & Chatzaki, 2005
Mesiotelus scopensis Chios (Chios) 38.399163 - 26.025281 Russell-Smith et al., 2011
Mesiotelus scopensis Chios (Chios) 38.392048 - 25.989663 Pearson & White, 1964
Mesiotelus scopensis Chios (Chios) 38.546380 - 26.010589 Russell-Smith et al., 2011
Mesiotelus cyprius scopensis Ioannina 39.476496 - 20.844824 Bosmans & Chatzaki, 2005
Mesiotelus scopensis Lesvos (Lesvos) 39.249792 - 26.265872 Bosmans et al., 2009
Mesiotelus scopensis Lesvos (Lesvos) 39.105263 - 26.322914 Bosmans et al., 2009
Mesiotelus scopensis Lesvos (Lesvos) 39.105263 - 26.322914 Bosmans et al., 2009
Mesiotelus scopensis Lesvos (Lesvos) 39.231255 - 25.936223 Bosmans et al., 2009
Mesiotelus scopensis Lesvos (Lesvos) 39.174421 - 25.961316 Bosmans et al., 2009
Mesiotelus scopensis Lesvos (Lesvos) 39.231034 - 25.935928 Bosmans et al., 2009
Mesiotelus scopensis Lesvos (Lesvos) 39.112410 - 26.181323 Bosmans et al., 2009
Mesiotelus scopensis Serres 41.255778 - 23.236444 Van Keer et al., 2010
Mesiotelus scopensis Serres 41.288750 - 23.205111 Van Keer et al., 2010