Tetragnathidae

Taxon Author Number of Records
1 Meta bourneti Simon, 1922 10 Table Map
2 Meta menardi (Latreille, 1804) 7 Table Map
3 Metellina mengei (Blackwall, 1869) 4 Table Map
4 Metellina merianae (Scopoli, 1763) 36 Table Map
5 Metellina segmentata (Clerck, 1757) 3 Table Map
6 Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 2 Table Map
7 Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 22 Table Map
8 Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 4 Table Map
9 Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 21 Table Map
10 Tetragnatha montana Simon, 1874 14 Table Map
11 Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 3 Table Map
12 Tetragnatha nitens (Audouin, 1826) 7 Table Map
13 Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 14 Table Map
Total 147